Të ardhurat vjetore duke përfshirë pagën, mëditjet, tarifat nga organet drejtues edhe komisionet, dhe nga të drejtat e pronësisë intelektuale

Të ardhurat vjetore duke përfshirë pagën, mëditjet, tarifat nga organet drejtues edhe komisionet, dhe nga të drejtat e pronësisë intelektuale

Kursime, para të gatshme, valutë digjitale dhe depozita, në Kosovë dhe jashtë saj, edhe të anëtarëve të ngushtë të familjes

Vlera e pasurisë së paluajtshme, pasurive të luajtshme, stoqet dhe letrat me vlerë

Huatë, borxhet dhe detyrimet, stoqet dhe letrat me vlerë

Shpenzimet, donacionet dhe transaksionet mbi 3000 euro