Mandati

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës është e ngarkuar me zbatimin e disa ligjeve kyçe për
parandalimin e korrupsionit, duke përfshirë:

 • Ligjin për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit
 • Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit,
 • Ligjin për deklarimin e pasurisë, i cili rregullon edhe pranimin e dhuratave nga zyrtarët, dhe
 • Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve.

Në përputhje me legjislacionin e vet, Agjencia:

 • Ushtron kontroll të plotë mbi deklarimet e pasurisë nga zyrtarët dhe saktësinë e deklarimeve;
 • Ushtron inspektim dhe kryen auditim të regjistrave të dhuratave të pranuara nga zyrtarët publik;
 • Punon për të parandaluar rastet e konfliktit të interesit duke dhënë mendime dhe kryen hetime administrative për pretendimet e konfliktit të interesit;
 • Trajton rastet e sinjalizimeve të jashtme, pra kryen hetime administrative dhe përpunon raportet që pranon; dhe

Duke përmbushur mandatin e saj, Agjencia gjithashtu:

 • Rishikon ligjet për të siguruar që ato përfshijnë të gjitha masat mbrojtëse të nevojshme nga korrupsioni;
 • Monitoron zbatimin e Strategjisë Kombëtare Kundër Korrupsionit;
 • Ndihmon institucionet publike në hartimin dhe bën monitorimin e zbatimit të planeve të tyre të integritetit;
 • Vlerëson rrezikun e korrupsionit në sektorë të ndryshëm; dhe
 • Rrit ndërgjegjësimin publik për parandalim dhe identifikim të korrupsionit përmes fushatave për vetëdijesim.

Agjencia, po ashtu, shqipton gjoba, inicion procedura kundërvajtëse por dhe parashtron kallëzime penale në prokurori për zyrtarët që nuk respektojnë detyrimin e tyre ligjore.

Struktura

Struktura organizative e Agjencisë përbëhet nga Zyra e Drejtorit të Agjencisë, Departamentet, dhe Divizionet/Njësitë.

Zyra e Drejtorit të Agjencisë udhëhiqet nga Drejtori i Agjencisë dhe përbëhet nga:

 • Divizioni për E-Shërbime dhe Teknologji Informative;
 • Divizioni për Sinjalizim;
 • Divizioni për Përfaqësim, Standardizim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare;
 • Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore;
 • Njësia për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun;
 • Njësia e Prokurimit;
 • Zyrtari Certifikues; dhe
 • Asistenti Ekzekutiv.

Departamentet dhe divizionet e Agjencisë janë:

Departamenti për Vlerësim, Monitorim dhe Analiza i cili përbehet nga:

 • Divizioni për Integritet dhe Strategji;
 • Divizioni për Analiza dhe Vlerësim kundër Korrupsion.

Departamenti për Parandalimin e Konfliktit të Interesit i cili përbehet nga:

 • Divizioni për Zgjidhjen e Konfliktit të Interesit; dhe
 • Divizioni për Këshillim dhe Raportim.

Departamenti për Kontrollin e Pasurisë dhe Dhuratave i cili përbehet nga:

 • Divizioni për Kontrollin dhe Verifikimin e Pasurisë; dhe
 • Divizioni për Inspektimin dhe Auditimin e Dhuratave;

Departamenti për Administratë dhe Shërbime të Përgjithshme i cili përbehet nga:

 • Divizioni për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përbashkëta; dhe
 • Divizioni për Protokoll dhe Arkivim;

Menaxhmenti

Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit: Yll Buleshkaj

Yll Buleshkaj u lind në Istog më 17 Shkurt të vitit 1979. Shkollimin fillor dhe të mesëm e ka përfunduar në vendlindje. Studimet universitare i ka përfunduar në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet master për Demokratizim dhe të Drejtat e Njeriut në Universitetin e Bolonjës dhe Universitetin e Sarajevës, ku ka specializuar në Proceset e Shtet ndërtimit në Evropën Juglindore. Aktualisht është kandidat për titullin doktor në fushën e Qeverisjes dhe Administratës Publike në Universitetin e Evropës Juglindore.

Yll Buleshkaj është profesionist me përvojë rreth 20-vjeçare, në qeverisjen e mirë, demokratizim, zgjedhje, pjesëmarrjen e publikut në politikë-bërje, dhe në të drejtat e njeriut.

Para se t’i bashkohej APK-së, ai ka shërbyer në detyrën e Drejtorit Ekzekutiv të Zyrës për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim në Komisionin  Qendror të Zgjedhjeve. Në Kosovë ka shërbyer si menaxher në Helvetas, zëvendësdrejtor në Fondacionin Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) në Kosovë,  më herët në detyra të ndryshme si pjesë e  Misionit të OSBE-së në Kosovë, si dhe si pjese e OJQ-ve lokale. Ai ka punuar edhe në fushën e vetë rregullimit të medias, me strukturat formale dhe joformale të përfaqësimit të të rinjve, me grupet e komuniteteve pakicë në Kosovë, zhvillimin parlamentar e sidomos zhvillimit të grupeve të grave dhe të rinjve në kuvend dhe në një numër nismash të politikave publike.

Yll Buleshkaj ka shërbyer edhe jashtë vendit si pjesë e OKB-së, IOM-it dhe UNDP-së në Jordani, Afganistan dhe Suedi kryesisht në fushën e zgjedhjeve dhe demokratizimit.

Yll Buleshkaj i është bashkuar Agjencisë kundër Korrupsionit më 24 dhjetor 2021, për një mandat pesëvjeçar.

Kontakti

Tel: +383 (0) 38 518-980

E-mail: yll.buleshkaj@rks-gov.net

Afrim Atashi

Drejtor i Departamentit për Kontrollin e Pasurisë dhe Dhuratave

Blerim Kelmendi

Drejtor i Departamentit për Vlerësim, Monitorim dhe Analiza

Frasher Murtezaj

Drejtor i Departamentit për Administratë dhe Shërbime të Përgjithshme

Esad Ejupi

Drejtor i Departamentit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit

Agron Behrami

Shefi i Divizionit për Kontrollin dhe Verifikimin e Pasurisë

Bajram Lakna

Shefi i Divizionit për
Zgjidhjen e Konfliktit të Interesit

Besnik Dragusha

Shefi i Divizionit për E-Shërbime dhe Teknologji Informative

Dafina Hasanmetaj

Shefi i Divizionit për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përbashkëta

Driton Shala

Shefi i Divizionit për Këshillim dhe Raportim

Florije Retkoceri

Shefi i Divizionit për Inspektimin dhe Auditimin e Dhuratave

Lindita Ademi

Shefi i Divizionit për Përfaqësim, Standardizim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Milot Shala

Shefi i Divizionit për Sinjalizim


Qendresa Berisha

Shefi i Divizionit
për Analiza dhe Vlerësim
kundër Korrupsion

Sebahate Jonuzi

Shefe e Njësisë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

Yllëza Basha

Koordinator për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun