Ligji nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit obligon organet e administratës qendrore, agjencitë e...

Read more

Tryeza ka dy objektiva kryesore: të shkëmbehen përvojat mbi monitorimin dhe vlerësimin e ndikimit të zbatimit...

Read more