Pas përfundimit të periudhës së deklarimit të pasurisë të realizuar përmes platformës elektronike gjatë vitit 2024, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit tashmë i ka publikuar regjistrat e deklarimit të pasurisë të subjekteve deklaruese.

Ju, mund të keni qasje në regjistrat përmes linkut https://deklarimi-apk.net/index.php

Subjektet deklaruese, sipas ligjit, jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas publikimit të këtyre regjistrave, mund të bëjë kërkesë në Agjenci për plotësim apo korrigjim të nevojshëm të deklarimit të dorëzuar brenda afateve ligjore, në qoftë se kanë bërë ndonjë lëshim apo gabim. Procesi i korrigjimit duhet të kryhet brenda këtij afati tridhjetë (30) ditor, jo më vonë se 20 maj 2024, ora 23:59:59.