Më 7 mars 2024, një delegacion i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë, i kryesuar nga drejtori Yll Buleshkaj, po realizon një vizitë studimore në Slloveni. Delegacioni u angazhua në diskutime të frytshme dhe shkëmbime përvojash me Komisionin për Parandalimin e Korrupsionit (KPK) në Lubjanë, me synim rritjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e praktikave më të mira në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit.

Agjenda e vizitës në KPK  filloi me një mirëseardhje të ngrohtë nga kryekomisioneri i KPK, z.Robert Šumi, e përcjellë nga një prezantim konciz të rolit të KPK. Sesionet pasuese u thelluan në aspekte të ndryshme të parandalimit të korrupsionit, duke përfshirë mekanizmat e raportimit të KPK në Parlament, hartimin dhe mbikëqyrjen e Strategjisë  Kundër Korrupsionit të Sllovenisë dhe zhvillimin dhe monitorimin e Planeve të Integritetit.

Prezantimet u zhvilluan me mjeshtëri nga znj. Vita Habjan Barborič, Drejtuese e Byrosë për Parandalimin e Korrupsionit në KPK. Vështrimet e ndara gjatë vizitës studimore ofruan perspektiva të vlefshme për strategjinë dhe mekanizmat e suksesshëm kundër korrupsionit.

Vizita përfundoi me një përmbledhje të pikave kryesore, duke ritheksuar angazhimin e të dyja agjencive për bashkëpunim të vazhdueshëm dhe shkëmbim njohurish në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Kjo vizite  shënon një hap të rëndësishëm drejt nxitjes së partneriteteve ndërkombëtare për të forcuar përpjekjet kundër korrupsionit dhe për të ruajtur integritetin në sektorin publik.

Kjo vizitë po përkrahet nga Misioni i OSBE në Kosovë