Sot, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës mbajti një aktivitet të veçantë për të prezantuar rezultatet e arritura si dhe për të nderuar partnerët e saj të vitit 2023. Ky takim mblodhi së bashku përfaqësues nga organizata ndërkombëtare, shoqëria civile, media dhe anëtarë të Agjencisë.

Në prezantimin e tij, drejtori Yll Buleshkaj listoj disa nga arritjet kryesore të Agjencisë për vitin 2023, si në vijim:

Konflikti i interesit: Mbi 180 zyrtar përgjegjëse të trajnuar, 296 raste të iniciuara, 260 të përfunduara përmes vendimeve, opinioneve dhe mbylljes së rasteve.

Deklarimi i pasurisë: Rreth 170 zyrtarë kontaktues janë trajnuar, mbi 10,890 deklarata të pranuara në mënyrë elektronike, duke shënuar një përmirësim të dukshëm të transparencës së zyrtarëve publik.

Sinjalizim: Rreth 119  zyrtarë përgjegjës për sinjalizim të brendshëm të trajnuar, 19 raste të pranuara dhe të trajtuara sipas ligjit.

Integriteti dhe Strategjia:  Rreth 95 Zyrtarë  përgjegjës të trajnuar, institucionet e angazhuara në hartimin e planeve të integritetit, dhe janë dhënë komente të vlefshme.

Vlerësimi kundër korrupsionit: 66 raste të adresuara, nga të cilat shumica janë përcjellë në Prokurorinë e Shtetit, dhe një draft opinion lidhur me vlerësimin e korrupsionit të ligjit të caktuar.

Prokurimi Publik: 206 parregullsi të identifikuara dhe adresuara përmes rekomandimeve dhe këshillave ligjore.

Pas fjalimit të drejtorit, ngjarja u zhvendos në njohjen e kontributit të partnerëve që luajtën rol të rëndësishëm në suksesin e APK-së.

Përfaqësuesve të OSBE, UNDP, Këshillit të Evropës dhe disa organizatave të shoqërisë civile iu ndanë mirënjohje për kontributet e tyre, duke filluar nga mbështetja e sistemit elektronik të deklarimit të pasurisë deri te promovimi i mekanizmave të raportimit dhe ndërgjegjësimi i komuniteteve jo-shumicë.

Edhe dy anëtarë të Agjencisë u vlerësuan për përpjekjet e tyre të jashtëzakonshme në zbatimin e TI-së në punën e Agjencisë dhe ekspertizën e tyre ligjore.