Me datë 11 shkurt 2024 ka filluar procesi i deklarimit të pasurisë për kategoritë e mjekëve të
licencuar që ushtrojnë veprimtari në institucionet publike në nivelin dytësor dhe terciar si dhe për
profesorët e universiteteve publike, duke përfshirë profesorin asistent, profesorin e asocuar dhe
profesorin e rregullt. Deklarim i pasurisë, tashmë, bëhet vetëm në formë elektronike. Afati i fundit
për deklarim të pasurisë për mjekët dhe profesor është data 12 mars 2024.

Mjekët, duke përfshirë edhe stomatologët, të angazhuar në spitale regjionale dhe në qendrën
spitalore universitare, i janë shtuar listës së zyrtarëve publik të cilët obligohen që të bëjnë
transparente të hyrat, obligimet dhe pasuritë e tyre. Ngjashëm me mjekët, edhe profesorët e të
shtatë universiteteve publike në Kosovë, profesorët asistent, të asocuar dhe të rregullt janë të
obliguar që brenda 30 ditëve nga 11 shkurti ta kryejnë deklarimin e pasurisë.

Zyrtarët kontaktues në kuadër të spitaleve dhe universiteteve, fillimisht, regjistrojnë në sistemin
elektronik mjekët dhe profesorët. Pastaj kredencialet, emri i përdoruesit i cili është numri personal i
zyrtarit dhe fjalëkalimi,  ju dërgohen në adresat e tyre elektronike për tu qasur në sistem. Sistemi për
profesorët dhe mjekët  është i hapur gjatë 24 orëve të ditës deri në fund të afatit. Në sistem duhet të
raportohet gjendja aktuale, në kohën e deklarimit, pra gjendja e pasurisë në datën e deklarimit.

Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj, ju bën thirrje të gjithë zyrtarëve
publik që ta kryejnë këtë obligim brenda afatit dhe në mënyrë sa më të saktë. Ai rikujton që vonesat
shkaktojnë shqiptimin e gjobave prej 30% të pagës, ndërsa pasaktësitë ne raportim apo mos-
raportimi shkaktojnë dorëzimin e kallëzimit penal në prokurorinë kompetente.