Përfaqësues të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit mori Konferencën Rajonale “Evropa Juglindore së bashku kundër Korrupsionit: Zhvillimi i Rezistencës Rajonale”  e organizuar në Sarajevë nga Iniciativa Rajonale Kundër-Korrupsion (RAI)  për të shënuar zbatimin e Programit Rajonal 3-vjeçar “Evropa Juglindore – Së bashku Kundër Korrupsionit” (SEE-TAC).

Kjo konferencë shërbeu si një rast i rëndësishëm për të shënuar arritjet dhe përpjekjet kolektive në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit në Evropën Juglindore. Konferenca ofroi një platformë reflektimi mbi arritjet, ndarjen e përvojave  të vlefshme dhe strategjinë për aktivitetet e ardhshme kundër korrupsionit. Ekspertët nga rajoni dhe Evropa shfrytëzuan këtë mundësi për të paraqitur gjetjet e tyre dhe për të ofruar rekomandime të hollësishme për hapat e ardhshëm.

Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj ishte pjese e panelit të diskutimit me temën Optimizimi i qeverisjes: Qasja sektoriale për vlerësimin e rrezikut të korrupsionit dhe vlerësimin kundër korrupsion të legjislacionit. Ai theksoj ndërlidhjen planeve të integritetit me vlerësimin sektorial të rrezikut të korrupsionit si dhe identifikimin e indikatorëve të impaktit në hartimin e strategjive kombëtare kundër korrupsion. Ai, po ashtu, vlerësoj lartë kontributin e RAI  në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. 

Konferenca ka mbledhur rreth 60 pjesëmarrës, duke përfshirë krerët e misioneve diplomatike në Bosnje dhe Hercegovinë nga Bullgaria, Greqia, Sllovenia, Rumania, zyrtarë qeveritarë nga rajoni i Evropës Juglindore dhe Ukraina, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të sektorit privat dhe medias, dhe palë të tjera të interesuara të projektit.