Prishtinë, 16 shkurt 2024 – Në një ceremoni zyrtare në ambientet e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Inspektorati i Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive dhe Konfliktit të Interesave e Republikës së Shqipërisë (ILDKPKI) dhe Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Republikës së Kosovës (APK) kanë nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit.

Memorandumi i Bashkëpunimit ka për qëllim përmirësimin e veprimtarisë institucionale në kuadër të parandalimit dhe luftës kundër korrupsionit nëpërmjet shkëmbimit të praktikave më të mira në fushat, që lidhen me hetimin dhe parandalimin e korrupsionit, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave,  parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, si dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.

Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit – z. Yll Buleshkaj, duke falënderuar Inspektorin e Përgjithshëm të ILDKPKI znj. Evgjeni Bashari, për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme, theksoi rëndësinë e formalizmit të bashkëpunimit me këtë memorandum, i cili është në përputhje me mandatin e ri të APK-së dhe plotëson dokumentin e nënshkruar para shumë vitesh. Memorandumi si qëllim të përgjithshëm ka përmirësimin e praktikave të parandalimit të korrupsionit përmes hetimeve administrative moderne bazuar në praktikat më të mira rajonale dhe evropiane dhe z. Buleshkaj, shprehu besimin se nga ky memorandum do të ketë ndryshime pozitive dhe të qëndrueshme në zbatimin e mandatit të APK.

Inspektori i Përgjithshëm i ILDKPKI, znj. Evgjeni Bashari shprehu mirënjohjen dhe vullnetin për bashkëpunim të vazhdueshëm, i cili daton që nga themelimi i institucioneve homologe.

Gjithashtu, znj. Bashari tha që memorandumi është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit dhe koordinimit të qasjeve të dyja institucioneve, duke shtuar se ky bashkëpunim  do të forcojë më tutje kapacitetet e zyrtarëve të të dy  institucioneve dhe do të sigurojë trajtim më efikas dhe të besueshëm të rasteve brenda mandatit ligjor respektiv.

Memorandumi i Bashkëpunimit adreson sfidat aktuale të mandatit të institucioneve si digjitalizimi i shërbimeve, verifikimi i pasurisë së deklaruar,  trajtimi i rasteve të konfliktit të interesit, mbrojtjes së sinjalizuesve dhe transparencës institucionale ndaj publikut.  Format e bashkëpunimit do të përfshijnë punëtori të përbashkëta, konferenca, projekte të përbashkëta, zhvillimit e materialeve për informim dhe edukim të publikut dhe të ngjashme.