Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit të Kosovës, i udhëhequr nga drejtori i Agjencisë, Yll Buleshkaj, ka marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Nivelit të Lartë “Forcimi i Përgjegjshmërisë: Fuqizimi i përpjekjeve kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor”, të bashkëorganizuar nga Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Kundër Korrupsionit të Shqipërisë dhe Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë, së bashku me Iniciativën Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional (GI-TOC). Konferenca u mbajt në Tiranë, Shqipëri nga data 4 deri në 5 mars 2024.

Kjo ngjarje ishte vazhdim i takimit të suksesshëm që u mbajt në Shibenik, Kroaci në maj 2022, i cili miratoi Konkluzionet e Shibenikut. Konferenca ofroj një mundësi për përfaqësuesit e institucioneve qeveritare, institucioneve të drejtësisë, organizatave ndërkombëtare dhe rajonale, akademisë dhe shoqërisë civile për të diskutuar çështje me interes të përbashkët që lidhen me forcimin e llogaridhënies dhe kulturës së integritetit.

Drejtori Buleshkaj ishte pjesë e Panelit me temë “Strategjitë kombëtare për parandalimin e Korrupsionit dhe përvojat”. Buleshkaj vuri në dukje domosdoshmërinë e strategjive kombëtare si mjet për orientimin e resurseve të rëndësishme shtetërore drejt objektivit të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit. Ai përmendi përvojën kosovare të takimeve konsultative me të gjitha palët e interesuara gjatë procesit të hartimit dhe rëndësinë e madhe të kontributeve të shoqërisë civile. Përcaktimi i mëtejshëm i objektivave, aktiviteteve dhe treguesve të qartë është një domosdoshmëri për këto dokumente të rëndësishme.

Pjesë e kësaj konference ishin më shumë se 22 autoritete të larta të zbatimit të ligjit dhe antikorrupsionit nga gjashtë vende, 50 panelistë në 8 panele diskutimi dhe 20 organizata ndërkombëtare dhe vendore.